Sök medlemsskap

Till Dig som vill bli medlem i Petersbergs Båtklubb

Innan du fyller i din ansökan ber vi Dig noggrant läsa igenom det som följer.

Allmänt
Petersbergs Båtklubb, stiftad 1970, har till ändamål att stödja båtsporten genom att erbjuda medlemmarna säkra bryggplatser till i första hand närboende. Övriga kan erbjudas hamnplats för ett år i taget i mån av lediga platser.

Det skall vara tryggt att ha båten liggande vid bryggorna i vår hamn och vi gör allt vi kan för att hindra stölder och skadegörelse. Genom att vi själva gör det mesta av arbetet kan vi hålla nere kostnaderna.

Vaktgång
För att trygga våra båtar går vi vakt under säsongen. Vaktgång är en viktig del i klubbens verksamhet. Upprepat uteblivande från vakt leder till förlorat medlemskap. Vaktpass kan ej överlåtas på (säljas till) andra medlemmar. Däremot är det tillåtet att byta vakter sinsemellan.

Arbetspass
En stor del av arbetena i hamnen gör vi själva. Arbetspass kan antingen göras i samband med vår- eller höststädningar eller vid något annat tillfälle.

Som Du säkert förstår krävs många frivilliga, ideella arbetsinsatser av de mest skiftande slag för att hålla verksamheten igång. Du får därför gärna ge oss upplysning om dina yrkeskunskaper, Du kanske har några särskilda hobbyfärdigheter som kan vara till särskild nytta i klubbarbetet. Ur medlemmarnas synvinkel är det av viktigt att ett medlemskap i PBK inte endast uppfattas som om man ordnat sommarplats för sin båt. Det kan man ju göra på vilken marina som helst.

Försäkring
Det är ett krav att båtar är försäkrade för att de skall få ligga i hamnen. Ev. skador täcks nämligen i första hand av båtägarnas försäkringar.

Upplåtande av hamnplats
Upplåtande görs för hel säsong. Hamnplatsinnehavarens skyldigheter gäller också för hela säsongen. Uppsägning av hamnplats görs i god tid före nästkommande säsong eller så snart platsen inte längre skall disponeras. Upplåtandet av platsen får inte av hamnplatsinnehavaren överlåtas på annan.

Ansökan om medlemskap och betalning
Ansökan skall innehålla uppgifter om gällande försäkring. Efter godkänd ansökan skickas faktura. När betalning registrerats hos klubben kan nycklar erhållas av kassören.   Det åligger styrelsen att tillse att stadgarna kommer samtliga medlemmar till kännedom. Det åligger medlem att känna till och väl efterleva stadgarna och övriga föreskrifter i klubben. Stadgar, föreskrifter och matrikel finns tillgängliga på klubbens hemsida.

Välkommen med Din ansökan!

Styrelsen, Petersbergs båtklubb

Klicka här för att öppna en pdf fil med ansökningsformuläret Fyll i formuläret, spara och maila det till medlem@petersbergsbk.se

Följande årsavgifter tillämpas inom klubben och gäller fr.o.m. 2019:

Medlemsavgift   300 kr    
Hamnplats standard   3000 kr – 5500 kr   Hamnplatsavgiften beräknas platsens yta. 
Hamnplats småbåt   2500 kr   Y-bomplats på småbåtsbryggan
Deposition för vaktgång   2000 kr   Depositionen förfaller vid utebliven vakt
Deposition för arbetsplikt   200 kr   Förnyas årsvis om man inte deltar i städdagar
Beräkning av hamnplats-avgift för  Y-bomplats   ((platsbredd x Y-bommens längd) x 150:-) + 300:-
Beräkning av hamnplats-avgift för  Boj-plats   (((båten bredd + 0,4 m) x båtens längd + 0,5 m) x 150:-) + 300:-
Vinterplats 4000 kr   Avser tiden 16 november till den 14 april.
Sommar-EL 1000 Kr   Avser tiden 15 april till den 15 november.
Året runt El 4000 kr   Avser helår.

Ytterligare individuella avgifter kan tillkomma för medlemmar som har specialarrangemang, extra boj etc.