Stadgar

 

Stadgar för Petersbergs Båtklubb

Antagna 1970. Reviderade vid årsmöte 1994, 1995, 1996, 2002, 2003, 2004, 2005 och 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 och 2011.

Allmänt
Petersbergs Båtklubb, stiftad 1970, har till ändamål att stödja båtsporten genom att erbjuda medlemmarna säkra bryggplatser med god bevakning. Platserna skall i första hand erbjudas till närboende.
Det åligger styrelsen att tillse att stadgarna kommer samtliga medlemmar till kännedom. Det åligger medlem att känna till och väl efterleva stadgarna.
  Medlemskap
§1 Medlem inväljs av styrelsen efter skriftlig ansökan.
§2 Medlem som vill utträda ur klubben anmäler det till styrelsen.
§3 Det åligger medlem att efterfölja av årsmötet fattade beslut samt av styrelsen utfärdade föreskrifter.
§4 Medlem skall betala av årsmötet fastslagna avgifter enligt faktura.
§5 Medlem som trots påminnelse inte betalat avgift eller som ådragit sig tre anmärkningar angående icke fullgjord vakttjänst under en sexårsperiod utesluts ur klubben.   Medlem som i övrigt grovt brutit mot dessa stadgar eller gällande föreskrifter eller på annat sätt uppträtt så att medlemskap kan ifrågasättas kan av styrelsen föreslås till uteslutning ur klubben. Frågan tas upp vid allmänt medlemsmöte. Av kallelsen skall framgå att uteslutningsärende skall behandlas. För uteslutning krävs att minst 2/3 av de vid det allmänna medlemsmötet närvarande medlemmarna röstar för en uteslutning.
  Styrelsen
§6 Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ordförande och fyra till åtta ledamöter. Ordförande och ledamöter utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.
§7 Styrelsen sammanträder på kallelse av sekreteraren och är beslutsmässig då minst hälften av antalet leda möter är närvarande. Om omröstning i styrelsen  utfaller med lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§8 Styrelsen skall verka för klubbens utveckling och tillvarata medlemmarnas intressen. Ordföranden är klubbens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden in. I övrigt fördelas styrelsens arbete enligt styrelsens önskemål. Dock har kassören till uppgift att uppbära alla avgifter till och verkställa alla utbetalningar från klubben samt att föra kassabok över klubbens räkenskaper.
§9 Ordföranden är inför årsmötet ansvarig för styrelsens arbete.
Möten
§10 Klubben skall hålla årsmöte senast den sista december varje år. Klubben kan, om så erfordras, hålla extra årsmöte eller allmänt medlemsmöte. Plats och tidpunkt bestäms av styrelsen, under iakttagande av att kallelse till ordinarie årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar och till extra årsmöte och allmänt medlemsmöte senast tio dagar före mötet. Med allmänt medlemsmöte avses möte där styrelsen sammankallar medlemmarna att besluta i fråga i vilken styrelsen ej anser sig kunna fatta beslut utan att först höra medlemmarnas mening och som ej är att betrakta som årsmötesfråga.
§11 Rösträtt tillkommer medlem som erlagt stadgad medlemsavgift. Rösträtt kan ej utövas med fullmakt.
§12 Möte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande. Med möte avses möten nämnda i  § 10.
§13 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

  1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
  4. Styrelsens berättelse.
  5. Revisorernas berättelse.
  6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  7. Val av ordförande, fyra till sex ledamöter, revisor, revisorssuppleant samt valberedning
  8. Fastställande av avgifter.
  9. Förslag, som väckts av styrelsen eller som av röstberättigad medlem inlämnats till styrelsen senast sju dagar före årsmötet.
  Verksamhets- och räkenskapsår samt revision
§14 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1/11 t.o.m. 31/10. Räkenskaperna, styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning m.m.  skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före ordinarie årsmöte.
§15 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaperna under det senaste räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före ordinarie årsmöte.
§16 Beslut fattas med acklamation eller avgörs med votering (öppen eller sluten). Vid votering bestäms utgången, utom i stadgefrågor eller frågor om klubbens upplösning, genom enkel majoritet. Om det vid votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla som biträdes av ordföranden. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut bekräftas genom klubbslag.
§17 Förslag om ändring av dessa stadgar eller om klubbens upplösning får endast upptas vid ordinarie årsmöte. För beslut i dessa frågor krävs minst 2/3 majoritet av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna.
  Stadgefrågor
§18 Beslut om upplösning av klubben skall innehålla föreskrifter om hur klubbens tillgångar skall fördelas.

Föreskrifter för Petersbergs Båtklubb

Uppgifter till klubben
Uppgifter för medlemskap lämnas i ansökan om medlemskap. Ändringar i matrikel uppgifterna meddelas klubben snarast.
  Båtplats/hamnplats
Hamnplats är i första hand avsedd för närboende. För övriga kan i mån av plats hamnplats erbjudas för en säsong i taget. För innehav av hamnplats krävs att man fyllt 21 år.
Hamnplats tilldelas i början av säsongen för medlem som fullgjort sina åtaganden i form av betalningar, vaktgång, båtförsäkring, efterföljt hamnanvisningar och lämnat de registreringsuppgifter som klubben behöver.
Det inte tillåtet att ha en hamnplats utan att utnyttja denna. Detta kan leda till att plats ej tilldelas påföljande år.
Medlem kan dock låta bli att utnyttja sin plats och ändå behålla den, om man innan 15 juni anmäler detta till styrelsen
Medlemmen har i detta fall dock kvar ansvaret för både hamnavgift och vaktgång på samma sätt som vanligt
Hamnplats anvisas av klubben.
Har medlem inte fullgjort sina åtaganden kan klubben dra in hamnplats med omedelbar verkan.
Klubben kan också anvisa annan hamnplats vid behov av omdisponering i hamnen.
Plats disponeras av hamnplatsinnehavare för hel säsong.
Hamnplats får ej överlåtas, lånas eller hyras ut i andra hand av den medlem som tilldelats platsen. Kortare utlåning kan ske under förutsättning att medgivande lämnats av klubben.
Uppsägning av hamnplats görs i god tid före nästkommande säsong, dock senast den 1 mars.
Önskemål om byte av hamnplats tas upp med klubben.
Byte av båt anmäls till klubben. Byte till annan båt berättigar inte automatiskt till hamnplats.
Eventuella skador på brygga, boj eller Y-bommar anmälas snarast till klubben liksom incidenter eller annat som klubben bör ha kännedom om.
 Gästplats
Gästplatser kan tillhandahållas av styrelsen i mån av plats
Gästplatser debiteras särskild avgift per vecka
Jollar
Jollar får finnas i hamnen efter medgivande av klubben. Jollar får låsas fast på de särskilda uppläggningsplatserna (på telefonstolparna) men vare sig parkeras eller låsas fast på jollerampen eller på annat ställe.
Jollar som ligger inom hamnområdet märks med ägarens namn och telefonnummer. Märkningen görs väl synlig på båtens utsida.
  Uppläggning
Uppläggning av jollar för vintern i hamnområdet kan ske endast under förutsättning att medgivande lämnats av klubben. Jolle skall vara märkt i enlighet med vad som gäller för jollar.
  Förtöjning
Båt skall alltid förtöjas på betryggande sätt och vara tillfredsställande fendrad. Förtöjning vid boj sker med dubbla ej löpande linor. Vid förtöjning skall ryckdämpare används.
Förtöjning görs så att intilliggande båtar inte kan skadas.
Förtöjningsgods håller god standard och är dimensionerade med hänsyn till båtens storlek.  I övrigt sker förtöjning enligt klubbfunktionärernas anvisningar och försäkringsbolagens rekommendationer.
Avfendring görs för att skydda den egna och andras båtar. Generellt gäller minst tre fendrar på varje sida.
Anmärkning på bister i förtöjning åtgärdas snarast.
  Försäkring
Hamnplatsinnehavare svarar för att båt har gällande försäkring.
Klubben har rätt att hos resp. försäkringsbolag kontrollera att båtar har gällande försäkring.
  Säsong
Hamnplats disponeras under sommaren från 15. april till 15. november. Vinterplats kan anvisas efter kontakt med styrelsen.
  Betalning
Betalning av årsavgift sker senast sista januari och för övriga avgifter enligt vad som anges på betalningsunderlag. Den som inte betalat avgift i tid får en påminnelse, då en påminnelseavgift läggs till. Den som inte betalat efter påminnelse utesluts ur klubben.
Efter utträde ur klubben återlämnas nycklar, därefter kan eventuellt resterande depositioner återbetalas.
  Arbetsbeting
Hamnplatsinnehavare fullgör arbetsbeting genom att delta i anordnade arbetsdagar, antingen vid vår- eller höststädning, eller genom att utföra särskilt arbete efter klubbens anvisningar.
Vid uteblivande från arbetsbeting erläggs städavgift.
  Grindar
Grindar skall alltid hållas stängda och låsta eller under omedelbar uppsikt.
  Nycklar
Nycklar till bryggor skall återlämnas till kassören när medlemskap i klubben upphör.
  Parkering
Fordon får tillfälligt stannas för omedelbar i- och urlastning. Parkering är inte tillåten i hamnen.
Parkering av fordon kan ske på parkeringsplats ovanför klubbhamnen eller på annan allmän parkering, t.ex. parkeringsplatsen på Karl Martins väg vid trevåningsfastigheterna.
  Vakttjänst
Antal vaktnätter fördelas över åren enligt en rullande planering.
Vakttjänst följer hamnplats. Vid eventuellt byte av hamnplats under säsong utförs vakt enligt vad som gäller för den nya platsen.
Hamnplatsinnehavare fullgör vakttjänst enligt vaktlista och är skyldig att förvissa sig om när vakttjänst skall fullgöras.
Byte av vakt kan ske mellan medlemmar. Medlem som önskar byta vakt ombesörjer själv bytet. Sådant byte skall klart framgå av noteringar i vaktliggare.
Vakttjänst kan fullgöras av någon i hamnplatsinnehavarens familj, av säkerhets- skäl dock ej av person som ej fyllt 21 år.
Vakttjänst utförs enligt vaktinstruktion som finns anslagen i vaktstugan.
Vid uteblivande från vakt (till vilket också avbrytande av vakt räknas) och vid icke helt fullgjord vakttjänst, dvs. att komma för sent och/eller gå för tidigt, erläggs fastlagd avgift. Efter tredje uteblivandet utesluts medlem ur klubben.
Den som går vakt är skyldig att styrka sin vakttjänst genom anteckningar i loggbok med namn och hamnplatsnummer samt med stämpelkort som också undertecknas med namn.
Med fullgjord vakttjänst avses att man kommer i tid, inte går för tidigt, redovisar närvaro genom stämpling vid start av vakt, under vakttjänsten och vid vakts avslutande samt att man i övrigt följer vaktinstruktion.